Believe banner
136
Jmp 21
Jck 1
Frz 9
Glp 0
Danger! High Voltage banner
123
Jmp 34
Jck 6
Frz 0
Glp 0
Familiar Feeling banner
132
Jmp 46
Jck 8
Frz 4
Glp 1
Freak Like Me banner
92
Jmp 15
Jck 3
Frz 19
Glp 0
Good Luck banner
77-154
Jmp 30
Jck 5
Frz 19
Glp 0
HEAVEN AND EARTH banner
130
Jmp 14
Jck 4
Frz 26
Glp 7
Kids in America banner
160
Jmp 25
Jck 0
Frz 11
Glp 0
LADIES' NIGHT banner
120
Jmp 30
Jck 10
Frz 9
Glp 0
Like A Virgin banner
126
Jmp 21
Jck 12
Frz 3
Glp 0
Mickey banner
148-151
Jmp 50
Jck 3
Frz 18
Glp 0
Move Your Feet banner
119
Jmp 26
Jck 24
Frz 12
Glp 0
Rappers Delight banner
110-111
Jmp 48
Jck 43
Frz 5
Glp 0
Sunlight banner
140
Jmp 14
Jck 12
Frz 14
Glp 0
Tough Enough banner
196
Jmp 27
Jck 17
Frz 15
Glp 0